Algemene voorwaarden

 

1. Definities:

De Hondenadviseur/ puppycoach: Hella Boon, gevestigd te Renkum

De Cliënt: (toekomstige-) eigenaar van de hond, die de hondenadviseur opdracht geeft inzake het verstrekken van een consult, aankoopbegeleiding en/of lessen/workshops gericht op puppy’s/ jonge honden.

2. Algemeen:

Alle tussen de hondenadviseur/puppycoach en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

-De hondenadviseur/puppycoach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat de hondenadviseur/puppycoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

-De hondenadviseur/puppycoach draagt zorg voor de fysieke en mentale gezondheid van de hond tijdens lessen en workshops op locatie. Echter is zij niet aansprakelijk voor fysiek of mentaal letsel dat intentioneel door de eigenaar/ Cliënt op de hond is aangebracht.

-De Cliënt werkt tijdens lessen en workshops niet met correctiemiddelen zoals slipkettingen, halti’s, gentle leaders en half checks. Deze zijn niet toegestaan omdat het de welzijn van de hond benadeeld.

-Honden die training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De hondenadviseur/puppycoach is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de training.

3. Advies en Training:

-De Cliënt kan advies vragen over het aankoopproces, de training en de verzorging van puppy’s/ jonge honden. Dat betreft alle honden van 7 weken tot 24 maanden oud. Daarnaast kan er algemeen advies worden gevraagd over training en verzorging van volwassen honden. Dat betreft alle honden vanaf 24 maanden oud.

-Het verkregen advies is gebaseerd op de scholing en deskundigheid van de hondenadviseur/puppycoach.

-Alle door de hondenadviseur/puppycoach verstrekte adviezen/aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor de Cliënt waar zij voor geschreven zijn en mogen niet zonder toestemming verspreid worden.

-De Cliënt kan zowel online als fysiek puppytrainingen volgen naar behoefte. Er mag naar wens worden afgeweken van het lesprogramma om aan de persoonlijke behoeften van Cliënt en hond te voldoen.

-Deze advisering/training leidt niet tot aansprakelijkheid van de hondenadviseur/puppycoach. De Cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

-Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

-De hondenadviseur/puppycoach is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opgesteld trainingsplan.

-Een consult of het volgen van (online)lessen geschieden op eigen risico van de cliënt. De hondenadviseur/ puppycoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

4. Betaling:

-Gemaakte afspraken tussen de hondenadviseur/puppycoach en Cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de Cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de Cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

-De hondenadviseur/puppycoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de Cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de Cliënt.

-Betaling door de Cliënt dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

 

5. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst:

-Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

-Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft de hondenadviseur/puppycoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

-Mocht de hondenadviseur/puppycoach door ziekte of persoonlijke omstandigheden haar werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren kan zij de overeenkomst tussentijds beëindigen, maar zorgt er wel voor dat de Cliënt met genoeg informatie opzoek kan naar een vervanger, of verwijst eventueel direct door naar een collega.